© 2011 ADINIS, s.r.o. - výskum, vývoj a aplikácia technológií

Softvér ExProf

ExProf je nástroj na automatické porovnanie rozdielnosti experimentálnych dát nameraných za rôznych experimentálnych podmienok. Dáta sú do softvéru načítavané vo formáte excelovských xls súborov. V jednom vstupnom súbore sa môže nachádzať jeden alebo viacero vstupných datasetov. Pre účely porovnania je možné v prípade viacerých datasetov v jednom vstupnom súbore špecifikovať asociáciu vzoriek v samostatnom hárku vstupného súboru.
Funkcionality softvéru ExProf

Softvér umožňuje automatickú detekciu odľahlých hodnôt vo vstupných dátach pomocou Grubbsovho testu. Významnou súčasťou softvéru je modul na dopĺňanie chýbajúcich hodnôt vo vstupných dátach. Softvér umožňuje imputáciu pomocou Gaussian Mixture Modelu estimovaného algoritmom Expectation Maximization. Používateľ si môže zvoliť metódu doplnenia a jej parametre, alebo môže nechať výber optimálnej metódy doplnenia na softvér.


Softvér ExProf umožňuje porovnanie viacerých datasetov zamerané na detekciu rozdielnych vzoriek. Rozdielnosť vzoriek je možné analyzovať pomocou metód RMSD, NRMSD, CV-RMSD, alebo pomocou lineárneho alebo kvadratického modelu s voliteľnou normalizáciou. Používateľ môže špecifikovať maximálnu tolerovateľnú rozdielnosť, resp. počet najrozdielnejších vzoriek. Výsledky porovnávacej analýzy a imputácie dát je možné exportovať do xls súborov v tabuľkovej a pre porovnávaciu analýzu i v grafickej podobe.

Login:
Heslo:
Registrácia | Zabudol som heslo
 

Registrácia umožňuje oprávneným používateľom služieb Dátového centra pre výskum a vývoj získať licenciu na používanie softvéru ExProf. Oprávnenými používateľmi služieb Dátového centra sú pracovníci výskumu a vývoja na verejných vysokých školách a inštitútoch Slovenskej akadémie vied v Slovenskej republike a títo pracovníci sú oprávnení využívať softvér ExProf pre svoju výskumnú a vývojovú činnosť.


Vyplnením a zaslaním registračného formulára je administrátorovi odoslaná žiadosť o vydanie licencie. Po schválení a vydaní licencie administrátor aktivuje prístupové kódy používateľa (Login a Heslo), ktoré vyplnil v registračnom formulári.


Po zadaní prístupových kódov a prihlásení používateľ získa prístup k aktuálnej verzii softvéru ExProf a k dokumentácii.


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ